Veteranbilshow på Svenstrup Strand

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Kommentarer lukket til Veteranbilshow på Svenstrup Strand

Indkaldelse til generalforsamling Svenstrup Strand Grundejerforening

Tid : Søndag den 14. april 2024
Kl : kl. 10.00-12.00
Sted : Røsnæshallen, Elledevej 29, 4400 Kalundborg

Dagsorden generalforsamling

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Valg af referent.
 4. Formandens beretning om det forløbne år.
 5. Forelæggelse af foreningens regnskab til godkendelse.
 6. Forelæggelse af foreningens budget for det kommende år, samt
  fastlæggelse af kontingent.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg :
  a. Valg af formand for 2 år Kåre Lauritzen Modtager genvalg
  b. Valg af Bestyrelses medlem Vibeke Parsner Modtager genvalg
  c. Valg af suppleant for 2 år Trine Forup Modtager genvalg
  d. Valg af Revisor Johan Johansen Modtager genvalg
 9. ”Godt naboskab”
 10. Eventuelt.
  Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
  generalforsamlingen 01.04.2024. iht. vores vedtægter
  Der kan stemmes med fuldmagt iht. vores vedtægter.
  Indkomne forslag samt regnskaber vil ligger på foreningens hjemmeside.

  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen

Regnskab Svenstrup SGF 2023.pdf

Revision 2023

Vejlaug regnskab 2023

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling Svenstrup Strand Grundejerforening

Nyhedsbrev oktober 2023

 Nyhedsbrev fra Svenstrup Strand Grundejerforening, oktober 2023 

Bestyrelsen: 

Ved Grundejerforeningens generalforsamling den 16. april 2023 blev den siddende bestyrelse genvalgt. 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 

– Formand: Kåre M Lauritzen 

– Næstformand: Jens Peter Larsen 

– Kasserer: Per Buchholtz 

– Sekretær: Vibeke Parsner 

– Bestyrelsesmedlem: Ebbe Forup 

– Suppleant: Trine Forup 

Bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder er uddelegeret som følger: 

– Veje, stier, dræn grøft: Kåre M Lauritzen / Per Buchholz 

– Badebro: Kåre M Lauritzen / Per Buchholz 

– Strandeng, grønne omr.: Ebbe Forup / Jens Peder Larsen 

– Bådlaug: Per Buchholz 

– WebMaster: Ebbe Forup 

– Hjertestarter: Per Buchholz 

– Sekretariat: Vibeke Parsner 

– Fælles Vejlaug: Kåre M Lauritzen 

Generalforsamling 2023: 

Grundejerforeningens generalforsamling 2023 blev afholdt i Røsnæshallen. 

Der var ikke tale om det helt store opbud af medlemmer til generalforsamlingen om end, der var interessante emner på dagsordenen. Bestyrelsen håber selvfølgelig på et større opbud af medlemmer på generalforsamlingen 2024. 

Referat fra generalforsamlingen samt årsregnskabet ligger på hjemmesiden. 

Badebro: 

Saltbækvænge Grundejerforening, som vi deler badebroen med, har indtil for nylig betalt et meget beskedent beløb for at benytte vores badebro. Bestyrelsen har i dette forår, i samarbejde med Saltbækvænge, udarbejdet forslag til vedtægtsændringer som betyder et fælles ejerskab til badebroen, herunder ligelig deling af alle udgifter i forb. m. badebroen. Det drejer sig både om drift, vedligeholdelse, reparationer, op- og nedtagning mv. men også fornyelse af badebroen engang i fremtiden. Aftalen indebærer store besparelser for vores grundejerforening. 

Ekstraordinær generalforsamling: 

For at konfirmere aftalen med Saltbækvænge Grundejerforening har begge foreninger afholdt 

ekstraordinære generalforsamlinger i løbet af sommeren 2023 mhp. at godkende vedtægtsændringen vedr. fælles ejerskab til badebroen. Vedtægtsændringen blev vedtaget med et overvældende flertal i begge foreninger. Aftalen træder i kraft 1. januar 2024. 

I forb. m. vedtægtsændringen er der udarbejdet en samarbejdsaftale foreningerne imellem. Af samarbejdsaftalen fremgår det, at badebroen opsættes 1. maj og nedtages 1. september. Disse tidspunkter er aftalt for at undgå eventuelle stormskader på badebroen. Badebroen er nemlig ikke forsikret. 

Imidlertid synes der at være en tendens til, at somrene efterhånden varer til langt ind i september, og bestyrelsen har da også fået flere henvendelser med ønsket om en senere nedtagning. Vi vil selvfølgelig drøfte dette med Saltbækvænge. 

Svenstrup Strandvej: 

Svenstrup Strandvej har det sidste par år været i en acceptabel stand. Bestyrelsen valgte i efteråret 2021 en model for renovering af vejen, hvor vi udlagde skærver, som blev tromlet ned i overfladen. Det har været en succes. Desuden er påkørte stelere langs vejen blevet suppleret. Dette sikrer, at vejen på steder ikke bliver for bred samtidig med, at hastigheden holdes nede. Desuden er der opsat et 20 km/t skilt ved indkørslen til området. Dette tilsammen har betydet, at vejen holder på trods af den megen trafik. 

I løbet af dette efterår vil Svenstrup Strandvej samt dele af sidevejene igen blive rettet af og tromlet. Så skulle den gerne holde til næste efterår. 

Bestyrelsen vil dog stadig anmode bilister om at køre hensigtsmæssigt og overholde den angivne hastighed på max. 20 km timen. Navnlig om sommeren er der væsentlige støj- og støvgener for de beboere, der har grunde ud til Svenstrup Strandvej. Kig i bakspejlet, støver det, sæt farten ned. 

Vejlauget: 

Sammen med grundejerforeningerne Hvide Klint, Svenstrup Dal og Udmarken samt flere private grundejere findes et fælles Vejlaug, som medlemmerne årligt betaler til. Svenstrup Strand Grundejerforeningen er den største forening og har dermed formandskabet. På den årlige generalforsamling i Vejlauget blev det vedtaget at ændre alle skilte fra den offentlige vej til Klintevejen fra 30 km/t til 20 km/t. Desuden arbejdes der på at etablere en chikane på strækningen, da vejen har tendens til at blive bredere og bredere. 

Dræn: 

Hoveddræn og brønde langs Svenstrup Strandvej bliver inspiceret og spulet i efteråret 2023. Set i forhold til den mængde drænvand, der ledes ud på stranden, synes drænet at være i orden. Desværre bliver der af og til kørt med tunge køretøjer hen over brøndene. Det betyder at brønddækslerne knækker med unødvendige udgifter til følge. Derfor vil man kunne se, at der nogen steder placeres en kampesten på dækslet, så brønden fremstår mere synlig. 

Drift og vedligeholdelse af sidevejsdræn påhviler alene de lokale grundejere. Inspektion og spuling af sidevejsdræn kan overgå til Grundejerforeningen, så frem sidevejen kan dokumentere ved et autoriseret kloakfirma, at dræn og brønde er i orden. 

Der er mulighed for at private grundejere kan tilslutte sig sidevejsdrænet mhp. at få drænet egen grund. Ved ønsket om tilslutning til drænsystemet kræves der tilladelse fra bestyrelsen. Desuden kræves det, at tilslutningen udføres af en autoriseret kloakmester. 

Der må ikke tilsluttes nogen form for spildevandsledninger til drænet. Spildevand skal holdes på egen grund med lovlig afstand til drænet eller i en lukket beholder. 

Strandengen: 

Hybenroserne breder sig over hele Strandengen, hvis de ikke holdes nede. Ved en tidligere generalforsamling blev det besluttet at opgive forsøgene med fjernelse af hybenroserne mekanisk eller ved brug af Roundup. I stedet blev det besluttet, at vi hvert 3. år slår hele området og findeler biomassen. 

Vi har tidligere fået biomassen bortkørt. Dette kan dog ikke længere lade sig gøre, da ingen vil aftage biomassen. 

Campingvogne og stålcontainere: 

På generalforsamlingen 2022 fremførte et medlem, at der på nogle grunde i vores forening befinder sig campingvogne og stålcontainere, som navnlig i vinterhalvåret fremstår meget synligt og uskønt. Bestyrelsen er enig i dette, og vi anmoder medlemmer, som har den slags effekter stående, om at få dem fjernet fra området. Bestyrelsen vil præcisere dette ved en revision af ”retningslinjer for godt naboskab”. 

Arbejdsdage: 

Foreningen afholdt i foråret med nogen succes, 2 arbejdsdage. Dvs. at medlemmerne var indkaldt til at udføre nogle arbejdsopgaver som ikke med rimelighed lader sig udføre af entreprenører. 

På arbejdsdagene blev trappen til stranden rettet og renoveret, de fleste bord-bænksæt blev malet, og der blev indsamlet affald på hele Strandengen. 

En stor tak til de medlemmer der leverede et dagsværk til fællesskabet. 

Bestyrelsen vil til foråret 2024 igen indkalde til 2 arbejdsdage. 

Bådlauget: 

På arbejdsdagen i 2022 blev det aftalt, at et par medlemmer med særlige kompetencer ville påtage sig opgaven med at renovere spillet ved bådrampen. Arbejdet synes dog at være gået i stå. Håber ikke at de kompetente folk har opgivet projektet. Spillet er en stor hjælp for flere bådejere. 

Bådene skal være fjernet fra bådpladsen senest uge 42, og bådlaugets medlemmer kan den 1. april 2024 igen tage bådpladserne på Strandengen i brug. 

Nye medlemmer bedes rette henvendelse til Per Buchholz på foreningens mail, svenstrupstrandgf@gmail.com 

Grundejerforeningens hjemmeside: 

Vores Webmaster samt et par IT- kyndige har foretaget en total fornyelse og modernisering af hjemmesiden. Tak for det. Foreningens hjemmeside er: svenstrupstrandgf@gmail.com 

Bestyrelsen vil samtidig reklamere for vores Facebook gruppe: Grundejerforeningen Svenstrup Strand Kalundborg. 

Vi går nu en vinter i møde med lavere priser på brænde og el i forhold til sidste vinter. Vi ser frem til foråret på det fantastiske Røsnæs. 

På bestyrelsens vegne 

Kåre M Lauritzen 

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev oktober 2023